بررسی اثر زئولیت و سیمان بر تراکم خاک ماسه‌ای بابلسر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران و خاک وپی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

3 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

ماسه‌های سیمانی به‌عنوان یکی از موضوعات اقتصادی و زیست‌محیطی در تثبیت خاک شناخته‌شده است. در برخی موارد ترکیبی از سیمان و ماسه با سایر مواد ازجمله فیبر، شیشه، نانو‌ذرات و یا زئولیت می‌تواند به‌طور مؤثر در تثبیت خاک در جاده‌سازی استفاده شود. در این بررسی زئولیت به‌عنوان یکی از مواد پوزلان افزودنی به سیمان و اثرات آن بر تراکم مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این راستا از زئولیت نوع معدنی کلینوپیلولیت و سیمان تیپ II نکا و ماسۀ بابلسر به‌عنوان خاک پایه استفاده شد. آزمایش تراکم استاندارد برروی طرح اختلاط 24 حالت سیمان و زئولیت شامل درصد سیمان‌های مختلف 2، 4، 6 و 8 درصد وزن خشک کل نمونه و درصد‌های جایگزینی 0، 10، 30، 50، 70 و 90 زئولیت با سیمان انجام شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد با جایگزینی زئولیت به‌جای سیمان، وزن مخصوص خشک حداکثر آن نسبت به نمونه‌های بدون زئولیت به میزان 2 تا 5/2درصد کاهش می‌یابد و درصد رطوبت بهینه تقریباً 14 درصد بهدست آمده است. درانتها یک تابع براساس سری ولترا برای ارتباط دادن وزن مخصوص خشک حداکثر به پارامترهای ماسه زئولیت سیمانی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Zeolite and Cement on Compaction of Babolsar Sand

نویسندگان [English]

  • issa shooshpasha 1
  • mojtaba abbasi 2
  • hussain mola abbasi 3
1 Faculty of Civil Eng., Babol University of Technology
2 Faculty of Civil Eng., Mazandaran Institute of Technology
3 Faculty of Civil Eng., Babol University of Technology
چکیده [English]

It is widely known and well emphasized that the cemented sand is one of economic and environmental topics in soil stabilization. In some instances, a blend of sand, cement and other materials such as fiber, glass, nano particle and zeolite can commercially available and effectively used in soil stabilization in road construction. In this investigation, zeolite and its effect on compaction studied as one of pozelan additive material to cement. Therefore, cilinopiolite kind of zeolite, Neka cement type II and Babolsar sand are used. Compaction poroctor tests were carried out on 24 combination type of cement and zeolite with include different cement percentages 2, 4, 6 and 8 percent of total dry weight of samples and replacement percent’s of 0, 10, 30, 50, 70 and 90 cement with zeolite. Results show that by replacement cement material by zeolite, the maximum dry density increased 2 to 2.5% in comparison with cemented samples and 14% optimum water content approximately concluded. At the end, a function fits Based on Voltra series presented to relate maximum dry density and zeolite-cement-soil parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stabilization
  • Cement
  • Zeolite
  • Compaction
  • Optimum Water Content
1. Gunaratne, M., "The Foundation Engineering Handbook", Taylor & Francis Group, CRC PRESS, (2006).
2. Yılmaz, B., Ucar, A., Oteyaka, B., Uz, V., "Properties of zeolitic tuff (clinoptilolite) blended portland cement", Building and Environment, Vol 42, pp. 3808–3815, (2007).
3. خلقی، م.ح، "زئولیت‌ها در ایران"، سازمان زمین‌شناسی کشور، انتشارات دانشگاه تهران، ص 112، (1369).
4. Mola-Abasi H, Shooshpasha I, "Influence of zeolite and cement additions on mechanical behavior of sandy soil" Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 8 pp. 746–752, (2016)
5. ACI Committee 230., "State-of-of-the-Art report on soil cement", ACI. 230.1R-90. American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, pp. 1-23, (1997).
6. Kayaو, A., Durukan, S., "Utilization of Bentonite-Embedded Zeolite as Clay Liner", Applied Clay Science, Vol. (25), pp. 83– 91,(2004).
7. White,W. G., and Gnanendran, C. T., "The Influence of Compaction Method and Density on the Strength and Modulus of Cementitiously Stabilized Pavement Material", The International Journal of Pavement Engineering, Vol. (6), No. (2), pp. 97-110, (2005).
8. Zabielska-Adamska, K., "Laboratory compaction of fly ash and fly ash with cement additions", Journal of Hazardous Materials, Vol. (151), pp. 481–489, (2008).
9. Al-Aghbari, M. Y., Mohamedzein, Y. E. A., Taha, R., "Stabilization of Desert Sands Using Cement and Cement Dust", Proceeding of the Institution of Civil Engineers, Ground Improvement Vol. (162), pp. 145-151, (2009).
10. Vogiatzis, D., Kantiranis, N., Filippidis, A., Tzamos, E., and Sikalidis, C., "Hellenic Natural Zeolite as a Replacement of Sand in Mortar: Mineralogy Monitoring and Evaluation of Its Influence on Mechanical Properties", Geosciences, Vol, 2, pp. 298-307, (2012).
11. Hong S., ''Geotechnical laboratory characterization of sand zeolite mixtures'', Master Thesis, Maysia University, (2015).
12. Yilmaz, E., Belem, T., & Benzaazoua, M., ''Specimen size effect on strength behavior of cemented paste backfills subjected to different placement conditions'', Engineering Geology, Vol. 185, pp. 52-62. (2015).
13. Annual Book of ASTM Standards, "Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates", American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, (2012) .
14. Annual Book of ASTM Standards., ''Standard Test Me thods for Minimum Index Density and Unit Weight of Soils and Calculation of Relative Density'', American Society for Testing and Materials, West Conshohocken,(2012).
15. Annual Book of ASTM Standards., ''Standard Test Methods for Maximum Index Density and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table'', American Society for Testing and Materials, West Conshohocken,(2012).
16. Annual Book of ASTM Standards., ''Standard Test for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer'', American Society for Testing and Materials, West Conshohock,(2012).
17. نورزاد، رضا، "مشخصات رفتاری ماسۀ مسلح با ژئوتکستایل"، پایان‌نامۀ دکتری، دانشگاه صنعتی شریف، (1379).
18. Annual Book of ASTM Standards., "Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil", American Society for Testing and Materials, West Conshohocke, (2012).
CAPTCHA Image