بررسی اثر اندازۀ خرده‌لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده‌لاستیک با دستگاه برش مستقیم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله، رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده‌لاستیک به‌صورت آزمایشگاهی مطالعه شده است. در این مطالعه، از آزمون برش مستقیم استفاده شده و مصالح مورد نظر به‌صورت زه‌کشی شده بارگذاری شده‌اند. هدف از این پژوهش، تأثیر اندازۀ دانه‌های خرده‌لاستیک بر رفتار ترکیب ماسه و خرده‌لاستیک بوده است. بدین منظور، از یک نوع ماسه و سه اندازۀ مختلف خرده‌لاستیک با دانه‌بندی تقریباً یکنواخت استفاده شده است. شیوۀ پژوهش بدین صورت بوده است که ابتدا رفتار مکانیکی ماسه و خرده‌لاستیک‌ها به‌تنهایی بررسی شده و سپس این مطالعه، بر روی درصدهای اختلاط مختلف ماسه و خرده‌لاستیک انجام شده است. این پژوهش در دو بخش شامل مطالعۀ رفتار نشست‌پذیری توده‌ها در حالت فقط سربار قائم و سپس مطالعۀ رفتار مکانیکی تحت بارگذاری برشی انجام شده است. بررسی نتایج حاصل از بخش اول نشان می‌دهد که تودۀ خرده‌لاستیک‌ها نشست‌پذیری خیلی بیشتری نسبت به ماسه دارند. هرچه اندازۀ دانه‌های خرده‌لاستیک بزرگ‌تر باشد، توده نشست‌پذیری کمتری دارد. بررسی آزمون‌های برشی حاصل از بخش دوم پژوهش، نشان می‌دهد که به‌طور کلی، افزایش درصد اختلاط خرده‌لاستیک همواره موجب کاهش زاویۀ اصطکاک داخلی خاک و درنتیجه افت مقاومت برشی توده می‌شود. زاویۀ اصطکاک داخلی توده با افزایش اندازۀ دانۀ خرده‌لاستیک افزایش می‌یابد. تراکم‌پذیری توده حین بارگذاری برشی با افزایش سهم خرده‌لاستیک تا 20% روند کاهشی دارد و پس از آن اثر ناچیزی دارد. در پایان، مدول تغییرشکل محدودشدۀ نمونه‌ها به‌دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که اندازۀ خرده‌لاستیک بر مدول تغییرشکل نقش مستقیم داشته است. هم‌چنین، مدول تغییرشکل تودۀ مخلوط با افزایش سهم خرده‌لاستیک، کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Effect of Shredded Tire Size on the Mechanical Behavior of Sand and Shredded Tire Mixtures Using Direct Shear Test

نویسندگان [English]

  • Alireza Rezapour
  • Ehsan Seyedi Hosseininia
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In this study, the mechanical behavior of the sand and shredded tire mixtures is studied by using direct shear box test. The aim of this research is to understand the effect of size effect of shredded tire particles on the mechanical behavior of the mixtures. Three different sizes of shredded tires are used in this study. First, the compressibility of the mixtures under consolidation pressure is studied and then, the mechanical behavior is investigated during the shear load. Under the compression stage, it is seen that the compressibility of shredded tires are much bigger than the sand alone. Also, it is seen that the compressibility is reduced as the size increases. During the shear loading stage, it is found out that the internal friction angle of the mixtures reduces as the percentage of the shredded tire increases. In addition, the friction angle is obtained larger as the size increases. As obvious, the compressibility of the mixtures increases with the increase in the percentage of shredded tire content. This is more effective until 20% content of shredded tire. The size of the shredded tire is not so effective on the compressibility, since the volumetric variation of medium to coarse shredded tire was almost equal. It is noted that in this paper, the variation of the friction angle and volumetric behavior of mixtures were investigated for different levels of specimen deformations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sand and Shredded Tire Mixture
  • size effect
  • Direct Shear Test
  • Mechanical Dehavior
1. Shulman, V.L., "Tire recycling", European Tyre Recycling Association (ETRA) 15, (2004).
2. JATA, "Tyre recycling handbook", Tokyo: Japan Automobile Tire Manufacturers Association, (2007).
3. Rao, G. and R.K. Dutta, "Compressibility and strength behaviour of sand–tyre chip mixtures", Geotechnical and Geological Engineering. Vol. 24, pp. 711-724,(2006).
4. زارع، م. ز.، "تحلیل استراتژیک صنعت تایر ایران"، نشریۀ صنعت لاستیک ایران، صص 17-5، ج.62. (1390).
5. Khan, R.A. and A. Shalaby., "Performance of a road base constructed with shredded rubber tires", in Proceeding of Annual Conference of the Canadian Society for Civil Engineering. Motreal, Quebec, Camada, (2002).
6. Gotteland P., L.S., Bałachowski L., "Strength characteristics of tyre chips – sand mixtures", Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 27(1-2), pp. 55-66, (2005).
7. Bałachowski and P. L. Gotteland, "Characteristics of Tyre Chips-Sand Mixtures from Triaxial Tests", Hydro-Engineering and Environmental Mechanics. Vol. 54(1), pp. 25-36, (2007).
8. Zornberg, J.G., Y.D. Costa, and B. Vollenweider. "Mechanical performance of a prototype embankment backfill built with tire shreds and cohesive soil", in Proceedings of the 83rd Annual Meeting, Washigon D.C.: Transportation Research Board, (2004).
9. Lee, J.H., R. Salgado, A. Bernal., and C.W. Lovell., "Shredded tires and rubbersand as lightweight backfill", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 125(2), pp. 132-141, (1999).
10. Attom, M., F., "The Use of Shredded Waste Tires To improve The Geotechnical Engineering Properties of Sands", Environmebtal Geology. Vol. 49, pp. 497-503, (2005).
11. Cabalar, A.F., "Direct Shear Tests on Waste Tires–Sand Mixtures", Geotechnical and Geological Engineering, Vol. 29, pp. 411-418, (2010).
12. Humphery, D.N., Sandford, T.C., Cribbs, M. M., and Manion, W. P., "Shear Strengh and Compressibility Of Tire Chips For Use As Retaining Wall Backfill", Transportation Research Record. Vol. 1422, pp. 29-35, (1993).
13. Yang, S., Lohnes, R.A., and Kjartanson, B.H., "Mechanical properties of shredded tires", Geotechnical Testing Journal. Vol. 25(2), pp. 44-52, (2002).
14. Ghazavi, M., "Shear Strength Characteristics Of Sand-mixed With Granular Rubber", Geotechnical and Geological Engineering. Vol. 22, pp. 401-416, (2004).
15. Moo-Young, H., K. Sellasie, D. Zeroka, and S. G., "Physical and Chemical Properties of Recycled Tire Shreds for Use in Construction", Journal of Environmental Engineering. Vol. 129(10), pp. 921-929, (2003).
16. Jewell, R.A. and C.P. Wroth, "Direct shear tests on reinforced sand", Geotechnique. Vol. 37(1), pp. 53-68, (1987).
17. رضاپور، ع. "بررسی اثر اندازۀ خرده‌لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و لاستیک به‌کمک آزمون DST"، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، (1392).
CAPTCHA Image