مدل‌سازی عددی دیوار خاک مسلح به‌روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هذلولی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

گسترش کاربرد توده‌های خاک مسلح و لزوم شناخت و پیش‌بینی بهتر رفتار آن‌ها از یک‌سو، پیچیده و پرهزینه بودن تحلیل عددی توده‌های مسلح به‌صورت مستقیم از سوی دیگر، سبب پیدایش و کاربرد روش‌های تحلیل همگن شده است. در این پژوهش، به توسعۀ روش محیط‌های دوفازی که چارچوب جدیدی در روش‌های همگن‌سازی محسوب می‌گردد، پرداخته شده است. این توسعه با به‌کارگیری مدل رفتاری هذلولی دانکن- چانگ در روابط محیط‌های دوفازی و شبیه‌سازی رفتار خاک تودۀ مسلح با این مدل رفتاری انجام شده است. به بیان بهتر، در این مطالعه تلاش شده است تا با تخصیص مدل رفتاری هذلولی به خاک و اعمال مدل رفتاری ارتجاعی- خمیری کامل برای تسلیح‌کننده‌های تودۀ مسلح، الگوی رفتاری جدیدی برای تحلیل محیط‌های خاک مسلح به‌صورت همگن ارائه شود. پس از ارائۀ الگوی رفتاری اشاره شده به تحلیل عددی یک دیوار خاک مسلح واقعی (بزرگ‌مقیاس) پرداخته شد. دیوار مذکور به دو صورت همگن و مجزا مورد تحلیل قرار گرفت. پس از بررسی نتایج تحلیل به دو روش اشاره شده و مقایسه‌‌ آن‌ها با مقادیر اندازه‌گیری‌شده، دقت مناسب الگوی دوفازی توسعۀافته تأیید گردید. هم‌چنین مشاهده شد که در حالت تحلیل مجزا، مدل رفتاری هذلولی دانکن- چانگ، باوجود سادگی، پیش‌بینی مناسبی از رفتار دیوار خاک مسلح ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Modeling of Reinforced Soil Walls Using Multiphase Approach and Hyperbolic Constitutive Model

نویسندگان [English]

  • Siavash Honari 1
  • Ehsan Seyedi Hosseininia 2
1 University of Mashhad
2 University of Mashhad
چکیده [English]

Due to widespread application of reinforced soil media and the crucial need to understand and anticipate its actual behavior, in addition to the fact that direct numerical analysis of reinforced masses is a difficult and time-consuming procedure, homogenization methods have been introduced. In this study, multiphase approach which is considered as a new framework in homogenization methods is developed. This development is done using the Duncan-Chang hyperbolic model for simulating the behavior of soil in a reinforced medium. In this study, efforts have been made to propose a new multiphase model for analyzing reinforced soil media, based on assigning the Duncan-Chang constitutive model to soil and elastic-perfectly plastic behavior to reinforcements. A developed multiphase model is used to simulate a full-scale reinforced soil wall. The wall has been analyzed by means of both direct and homogenization approaches, using Duncan-Chang constitutive model and the developed multiphase model, respectively. After comparing the results of the analyses, sufficient accuracy of homogenization approach using proposed multiphase model has been approved. It is also observed that in contrast to its simplicity, the Duncan-Chang hyperbolic model presents a suitable estimation of behavior of the reinforced soil wall in case of implementing direct analysismethod.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homogenization methods
  • Multiphase model
  • Duncan-Chang hyperbolic constitutive model
  • Reinforced soil wall, Numerical analysis
1. فاخر، علی، "مهندسی پی پیشرفته"، انتشارات دانشگاه تهران، (1390).
2. سیدی حسینی‌نیا، سید احسان، "توسعه مدل چندفازه برای تحلیل توده خاک مسلح"، رساله دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، (1388).
3. de Buhan, P. and Hassen, G., "Multiphase Approach as a Generalized Homogenization Procedure for Modelling The Macroscopic Behaviour of Soils Reinforced by Linear Inclusions", European Journal of Mechanics - A/Solids., Vol. 27(4), pp. 662-679, (2008).
4. de Buhan, P. and Hassen, G., "Macroscopic Yield Strength of Reinforced Soils: From Homogenization Theory to a Multiphase Approach", Comptes Rendus Mecanique, Vol. 338(3), pp. 132-138, (2010).
5. Sudret, B. and de Buhan, P., "Multiphase Model for Inclusion-Reinforced Geostructures: Application to Rock-Bolted Tunnels and Piled Raft Foundations", International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 25(2), pp. 155-182, (2001).
6. Bennis, M. and de Buhan, P., "A Multiphase Constitutive Model of Reinforced Soils Accounting for Soil-Inclusion Interaction Behaviour", Mathematical and Computer Modelling, Vol. 37(5-6), pp. 469-475, (2003).
7. Thai Son, Q. and de Buhan, P., "A Multiphase Approach to The Stability Analysis of Reinforced Earth Structures Accounting for s Soil–Strip Failure Condition", Computers and Geotechnics, Vol. 36(3), pp. 454-462, (2009).
8. Kondner, R.L., "A Hyperbolic Stress-Strain Formulation for Sands", Proceedings of the 2nd Pan-American Conference on Soil Mechanics and Foundations Engineering, Brazil, (1963).
9. Kondner, R.L., "Hyperbolic Stress-Strain Response: Cohesive Soils", Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, Vol. 89, pp. 115-143, (1963).
10. Herrmann, L., Welch, K. and Lim, C., "Composite FEM Analysis for Layered Systems", Journal of Engineering Mechanics, Vol. 110(9), pp. 1284-1302, (1984).
11. Sudret, B., "Modelisation Multiphasique des Ouvrages Renforces par Inclusions", PhD Thesis, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees (ENPC), Paris, (1999).
12. Seyedi Hosseininia, E. and Farzaneh, O., "Development and Validation of a Two-Phase Model for Reinforced Soil by Considering Nonlinear Behavior of Matrix", Journal of Engineering Mechanics, Vol. 136(6), pp. 721-735, (2010).
13. Duncan, J.M. and Chang, C.Y., "Nonlinear Analysis of Stress and Strain in Soils", Soil Mechanics and Foundation Division, Vol. 96, pp. 1629-1653, (1970).
14. Janbu, N., "Soil Compressibility as Determined by Oedometer and Triaxial Tests", European Conference on Soil Mechanics & Foundations Engineering, Wiesbaden, Germany, (1963).
15. Ling, H.I. and Liu, H., "Deformation Analysis of Reinforced Soil Retaining Walls—Simplistic Versus Sophisticated Finite Element Analyses", Acta Geotechnica, Vol. 4(3), pp. 203-213, (2009).
16. Tajiri, N., Sasaki, H., Nishimura, J., Ochiai, Y. and Dobashi. K., "Full-Scale Failure Experiments of Geotextile-Reinforced Soil Walls With Different Facings", Third International Symposium on Earth Reinforcement (IS-KYUSHU 9)., Balkema, Japan, (1996).
17. Hatami, K. and Bathurst, R.J., "Development and Verification of A Numerical Model for The Analysis of Geosynthetic Reinforced Soil Segmental Walls Under Working Stress Conditions", Canadian Geotechnical Journal, Vol. 42, pp. 1066-1085, (2005).
CAPTCHA Image