بررسی رفتار خزشی خاک رس در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 محقق اردبیلی

چکیده

مکانیسم‌ها و فاکتورهای تأثیرگذار بر رفتار خزشی خاکهای رسی به دلیل ساختار پیچیدۀ این نوع خاک‌ها هنوز به‌درستی شناخته نشده است. در این مقاله به‌منظور بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر رفتار خزشی خاک‌های رسی از‌جمله سطوح تنش، فشار بیش تحکیمی و تأثیر آب‌حفره‌ای‌، آزمایش‌های تحکیم (ادئومتر) در حالت‌های تک‌مرحله‌ای‌، چند‌مرحله‌ای و بارگذاری- ‌باربرداری انجام شده و مکانیسم خزشی با در نظر گرفتن لغزش و تغییر شکل ذرات شرح داده شده است. چون انجام برخی آزمایش‌های خزشی ممکن است ماه‌ها طول بکشد، بنابراین پیش‌بینی روشی جدید برای سرعت بخشیدن به آزمایش اهمیت دارد. نتایج نشان می‌دهند در آزمایش بارگذاری -باربرداری زمان لازم جهت رسیدن به یک تخلخل مشخص طی خزش کمتر از آزمایش‌ تک‌مرحله‌ای می‌باشد و این فرآیند باعث تسریع در خزش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Creep Behavior of the Clay Soil in the Laboratory Condition

نویسندگان [English]

  • Alireza Negahdar 1
  • shima yadegari 2
  • Siyab Houshmandi 1
1 University of Mohaghegh Ardebili
2 University of Mohaghegh Ardebili
چکیده [English]

Mechanism and factors influencing on creep behavior of clay soil have not been understood yet due to its complex structure. In this paper, to investigate the affecting parameters on the creep behavior of the clay soils such as stress level, over consolidated pressure and water pressure, odeometr test are performed in states of single stage, stepwise and overloaded-unloaded and the creep mechanism are explained with considering the effect of sliding of clay particles at their contacts and deformation of particles. Since the conducting of some creep tests may last for months, therefore the prediction of a new method to accelerate the creep tests is necessary. The results show that in overloaded-unloaded test, the time required to reach the specified porosity is lower than the single stage, and this process accelerates the creep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creep
  • oedometer
  • single stage test
  • stepwise test
  • overloaded-unloaded test
1. Buisman, A. S. K. "Results of Long Duration Settlement Tests. Proceedings", 1st International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Harvard University, Massachusetts, USA, Vol. 1, pp. 103-106, (1936).
2. Taylor, D. W., "Research on Consolidation of Clays". Report serial No. 82, Department of Civil Engineering, MIT, Cambridge, Massachusetts, (1942).
3. Lambe, T. W. "The structure of compacted clay". Journal of Soil Mechanics and Foundation Division, Vol. 82, No. SM2, pp. 1-34, (1958).
4. Berry, P. L and Poskitt, T. J. "The Consolidation of Peat". Geotechnique, Vol. 22, No. 1, pp. 27-52, (1972).
5. Navarro, V. and Alonso, E. E., "Secondary Compression of Clays as a Local Dehydration Process". Geotechnique, Vol. 5, No. 10, pp. 859-869, (2001).
6. Mitchell, J. K and Soga, K., "Fundamental of soil behavior", 3rd ed., John Wiley and Sons, New Jersey, (2005).
7. Harvey, E. W. "Analysis of Primary and Secondary Consolidation". Journal of Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, Vol. 88, No. SM6, Proc. pp. 207-231, (1962).
8. Sridharan, A. and Jayadeva, M. S. "Double Layer Theory and Compressibility of Clays"., Geotechnique, Vol. 32, No. 2, pp. 133-144, (1982).
9. Griffiths, J. F. and Joshi, R. C. "Change in Pore Size Distribution Owing to secondary consolidation of clays". Canadian Geotechnical Journal, Vol. 28, No. 1, pp. 20- 24, (1991).
10. Wang, Y. H. and Xu, D. "Dual porosity and secondary consolidation". Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 133, No. 7, pp. 793-801, (2007).
11. Mitchell, J. K and Soga, K. Fundamental of soil behaviour, 3rd ed., John Wiley and Sons, New Jersey, (2005).
12. Mesri, G. "Coefficient of secondary compression". Journal of Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, Vol. 99, No. SM1, Proc. Paper 9515, pp. 123-137, (2005).
13. Zhang,Y. Xue, Y. Q., Wu, J. C., and Shi, X. Q. "Creep model of saturated sands in oedometer tests". Geotechnical Special Publication, (2006)..
14. Wang, Z. "Soil creep behavior—laboratory testing and numerical modeling", University of Calgary, PhD Thesis. Calgary, (2010).
15. محمدکاظم جعفری، همایون صنیعی و مجتبی حیدری، مطالعه آزمایشگاهی خواص تراکم پدیری خاک‌های رسی-‌سیلتی تهران- مجله علوم دانشگاه تهران- جلد بیست و هفتم، شماره 1 (53-66)، (1380).
16. Standard Test Methods for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils Using Incremental Loading”. Designation: D2435/D2435M – 11.
17. Madhav, M. R. and Sridharan, A. Discussion of., "Analysis of primary and secondary consolidation". Journal of Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, Vol. 89, No. SM4, pp. 233-236, (1963).
CAPTCHA Image