اثر CFRP بر رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 محقق اردبیلی

3 دانشگاه تهران

چکیده

تیرهای عمیق، به دلیل داشتن هندسۀ خاص، دارای رفتاری متفاوت از تیرهای معمولی هستند و تحقیقات گسترده ای توسط محققان مختلف بر روی رفتار آنها صورت گرفته است. در این مقاله بحث مقاوم سازی این تیرها با الیاف پلیمری کربنی (CFRP) به صورت آزمایشگاهی مورد توجه قرار گرفته و با آزمایش بر روی 10 نمونه، در مورد نحوۀ مقاوم سازی آنها بحث شده است. نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که استفاده از باندهای CFRP در جهت عمود بر ترک های قطری در شرایطی مناسب تر از استفاده از CFRP قائم می باشد که به جای استفاده از تعداد CFRP کمتر با عرض زیاد، از باند بیشتر با عرض کمتر استفاده شود. همچنین مقایسه ای بین نتایج آزمایشگاهی با نتایج به دست آمده از روابط موجود در منابع صورت گرفته است که نشان می دهد روابط موجود نمی توانند پیش بینی صحیحی را از رفتار و بار نهایی تیرهای عمیق مقاوم شده با FRP در این مقاله ارائه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CFRP Eeffects on Reinforced Concrete Deep Beams

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Arabzadeh 1
  • Asghar Amani Dashlejeh 2
  • Iraj Mahmoudzadeh Kani 3
  • Saeed Inanloo 1
1 Tarbiat Modaares University
2 Mohaghegh Ardabili University
3 Tehran University
چکیده [English]

Deep beams are type of beams which their behavior is different from conventional beams because of their particular type of geometry. In this paper, the retrofitting of these beams is considered and 10 deep beams are tested experimentally and discussed about retrofitting methods. Experimental studies indicate that the use of CFRP bands in the direction perpendicular to diagonal cracks in comparison with the use of CFRP in vertical direction are appropriate in condition that many CFRP with less width be used instead of using wide CFRP with lower number. The comparison of the experimental results is conducted with the results of existing relations in literature. The comparison shows that the existing relations cannot correctly predict the behavior and ultimate load of deep beams retrofitted by FRP tested in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deep Beam
  • Reinforced Concrete
  • Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP)
1. Chaallal, O., Nollet, M-J., and Saleh, K., "Use of CFRP Strips for Flexure and Shear Strengthening of RC Members", Proc., 2nd Conf. on Composites in Infrastructure, H. Saadatmanesh, and M. R. Ehsani, eds., Univ. of Arizona, Tucson, Ariz. pp. 249-260, (1998).
2. Fanning, P., and Kelly, O., "Shear Strengthening of Reinforced Concrete Beams: An Experimental Study Using CFRP Plates", Proc., 8th Int. Conf. on Structural Faults and Repair, M. C. Forde, ed., Meigle Printers Ltd., Tweedbank Industrial Estate, Galashiels, Scotland, London, (1999).
3. Zhang, Z., Hsu, C.T. and Moren, J., "Shear Strengthening of Reinforced Concrete Deep Beams Using Carbon Fiber Reinforced Polymer Laminates", Journal of Composites for Construction, vol. 8, No. 5, pp. 403-414, (2004).
4. Islam, M.R., Mansur, M.A, and Maalej, M., "Shear Strengthening of RC Deep Beams Using Externally Bonded FRP Systems", Elsevier, Cement & Concrete Composites, vol. 27, pp. 413-420, (2005) .
5. Parvin, A., Moslehy, Y., "A Study on the Design of Deep Beams Using FRP Bars", International SAMPE Symposium and Exhibition (Proceedings), Cincinnati, vol. 52, (2007).
6. Ahmad, I., Zhu, Z. and Mirmiran, A., "Behavior of Short and Deep Beams Made of Concrete-filled Fiber-Reinforced Polymer Tubes", Journal of Composites for Construction, vol. 12, No. 1, pp. 102-110, (2008).
7. Omeman, Z., Nehdi, M. and El-Chabib, H., "Experimental Study on Shear Behavior of Carbon Fiber Reinforced Polymer Reinforced Concrete Short Beams without Web Reinforcements", Canadian Journal of Civil Engineering, vol. 35, No. 1, pp. 1-10, (2008).
8. Maaddawy, T.E., Sherif, S., "FRP Composites for Shear Strengthening of Reinforced Concrete Deep Beams with Openings", Elsevier, Composite Structures, vol. 89, pp.60–69, (2009).
9. Park, S., Aboutaha, R.S., "Strut-and-Tie Method for CFRP Strengthened Deep RC Members", Journal of Structural Engineering © ASCE, vol. 135, No. 6, pp. 632-643, (2009).
10. Lee, H.K., Cheong, S.H., Ha, S.K., and Lee, C.G., "Behavior and Performance of RC T-section Deep Beams Externally Strengthened in Shear with CFRP Sheets", Composite Structures, vol. 93, No. 2, pp. 911-922, (2011).
11. Andermatt, M.F., "Concrete Deep Beams Reinforced with Internal FRP", MSc. Thesis, University of Alberta, Department of Civil and Environmental Engineering, Edmonton, Alberta, pp. 266 (2010)
12. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، « طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه»، وزارت راه و شهرسازی، معاونت امور مسکن و شهرسازی، دفتر امور مقررات ملی ساختمان، صفحه 371، (1392).
13. Neville, A.M., "General Relation for Strength of Concrete Specimens of Different Shapes and Sizes," ACI J., Proceeding, vol.63, No.10, pp. 1095-1109, (1966).
14. ACI 318-99, "Building Requirements for Structural Concrete and Commentary", American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, pp 393, (1999).
15. Kong, F.K., Robin, P.J., Singh, A., and Sharp, G.R., "Shear Analysis and Design of Reinforced Concrete Deep Beams", The Structural Engineer, vol.50 No.10, pp. 405-409, (1972).vol?
16. Mau S.T. and Hsu T.T.C., "Formula for the Shear Strength of Deep Beams", ACI Structural Journal, vol. 86, No.5, pp 516-523, (1989).
17. Arabzadeh, A., Rahaie, A.R. and Aghayari, R., "A Simple Strut-and-Tie Model for Prediction of Ultimate Shear Strength of RC Deep Beams", International Journal of Civil Engineering, vol.7, No, 3, pp. 141-153, (2009).
18. ACI 440.2R-08, "Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures", Reported by ACI Committee 440, pp 80, (2008).
19. ACI 318-05, "Building Requirements for Structural Concrete and Commentary", American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, pp 471, (2005).
20. نشریۀ شماره 345 «راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی به‌سازی ساختمان‌های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، صفحه 107 ، (1385).
CAPTCHA Image