بررسی اثر مؤلفۀ قائم زلزله بر دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

خرابی ناشی از زلزله های نرثریدج و کوبه، حاکی از اثرات تعیین کنندۀ مؤلفۀ قائم زلزله نسبت به مؤلفۀ افقی آنها بود. از طرفی دیوار برشی فولادی با ورق نازک یکی از سیستم های مقاوم نسبتاً جدید بوده است که تاکنون رفتار آن تحت مؤلفۀ قائم زلزله بررسی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effect of Vertical Components of Earthquake on Thin Steel Plate Shear Walls

نویسندگان [English]

  • majid gholhaki
  • Mohamad javad Sattari
Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Damages due to Northridge and Kobe earthquakes were expressive of considerable effects of vertical components of earthquakes compared to the horizontal ones. On the other hand, thin steel plate shear wall is one of the newest resistant systems which until now it`s behavior haven’t been investigated under vertical component of earthquake. Therefore, in this article, effects of vertical component on seismic responds such as displacement and stories shear and forces of columns and beams with usage of non-linear time history dynamic analysis under several ground motions of vertical and horizontal components of earthquakes in 3, 10 and 20 frames is studied. Results of analysis show that vertical component of earthquake has considerable effect on seismic responds of steel shear walls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thin Steel Plate Shear Walls
  • Vertical Component
  • Non-linear Dynamic Analysis
  • Seismic Responds
. مومنی، علی محمد و همکاران، "اثر توام مؤلفه های افقی و قائم زلزله جهت اعمال شتاب نگاشت بر نیروی محوری ستونها و برش طبقات ساختمان های فولادی منظم با قاب خمشی"، نشریه بنا، شماره چهلم، 9-21، (1379).
2. خوشنودیان، فرامرز؛ حسینی کرد خیلی، سید احمد، "اثرات سه مولفه لرزه ای بر روی رفتار دینامیکی ساختمانهای نامتقارن فولادی"، اولین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، (1383).
3. Iyengar,R and Shinozuka ,M., “Effect of self-weight and vertical acceleration on the behavior of tall structures during earthquake” ,J.Earthquake Engineering and Structural Dynamics ,Vol. 1, No. 1, pp. 69-78, )1972(.
4. Sadeghvaziri, M.A. and Foutch, D.A., “Dynamic behavior of RC highway bridges under combined effect of vertical and horizontal motions”, J.Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 20, No. 6, pp. 535-549, (1991(.
5. Reyes-Salazar, A and Haldar, A., ”Structural response considering the vertical component of earthquakes”, J.Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 74, No. 2, pp. 131-145, )2000(.
6. Diotallevi, P.P. and Landi, L., ”Effect of the axial force and of the vertical ground motion component on the seismic response of R/C frames”, Proc. of 12th World Conf. on Earthquake Engineering, Auckland, New Zealand, Paper No. 1026 )2000(.
7. Alaghebandian, R., et al., “Effect of Distributed Mass on Earthquake Response of Reinforced Concrete Frames”, Proc. Of 12th World Conf. on Earthquake Engineering, Auckland, New Zealand, Paper No.2230, )2000(.
8. Ju, S. H. Et al., “3D Analyses of Buildings under Vertical Component of Earthquake”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 126, No. 10, pp. 1196 – 1202, (2000(.
9. Hosseini, M. and Firoozi Nezamabadi, M., “A Study on the Effect of Vertical Ground Acceleration on the Seismic Response of Steel Buildings” 13th world conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada, )2004(.
10. قلهکی، مجید؛ رضائی فر، امید؛" ارزیابی روش های تعیین ظرفیت برشی دیوارهای برشی فولادی"، اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، تبریز، ایران، (1387).
11. Thorburn, L.J. , Kulak, G.L. and Montgomery, C.J., “Analysis of Steel Plate Shear Walls”, Structural Engineering Report No. 107, Department of Civil Engineering, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, )1983(.
12. Timler, P.A. and Kulak, G.L., “Experimental Study of Steel Plate Shear Walls”, Structural Engineering Report No. 114, Department of Civil Engineering, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, )1983(.
13. Elgaaly, M., Caccese, V. and Du, C., “Postbuckling Behavior of Steel Plate Shear Walls under Cyclic Loads”, Journal of Structural Engineering ASCE, Vol. 119, No. 2, pp. 588-605,) 1993(.
14. Sabouri-Ghomi, S. and Roberts, T. M., “Nonlinear Dynamic Analysis of Thin Steel Plate Shear Walls”, Computers and Structures, Vol. 39, No. 1-2, pp. 121–127, (1991(.
15. Roberts, T. M. and Sabouri-Ghomi, S., “Hysteretic Characteristics of Unstiffened Plate Shear Panels”, Thin Walled Structures, Vol. 12, No.2, pp. 145–162, (1991(.
16. Vian, D. and Bruneau, M., “Testing of Special LYS Steel Plate Shear Walls”, Proceedings of the 13th World Conference on Earthquake Engineering, Paper No. 978, Vancouver, British Columbia, Canada, )2004(.
17. قلهکی، مجید؛ "بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک و اثر تیر به ستون در آنها"، رساله ی دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، (1386).
18. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن؛ " آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)"، ویرایش 3، (1384).
CAPTCHA Image