بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی دیوار برشی فولادی با ورق نازک دارای اتصال تیر به ستون صلب تحت نگاشت‏های دور و نزدیک گسل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

با توجه به پیشرفت‏های اخیر، محققان شاهد اثرات متفاوت زلزله‏های نزدیک گسل نسبت به زلزله‏های دور از گسل بوده‏اند. در این مقاله سازه‏های کوتاه، میان و بلند مرتبه که در آن‌ها از سیستم دیوار برشی فولادی با ورق نازک دارای اتصال صلب استفاده شده است، تحت نگاشت‏های دور و نزدیک گسل مورد آنالیز دینامیکی غیرخطی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه گردیده اند. نتایج نشان می‏دهد که در سازه های کوتاه و میان مرتبه 3 و 7 طبقه (تا پریود 67/0 ثانیه) اثر حرکات حوزه‌‌ی دور از گسل بر پارامترهای پاسخ سازه به‌طور میانگین 11 و 37 درصد بیش‌تر از اثر حرکات حوزه‌ی نزدیک گسل بوده است و در سازه های بلند مرتبه 15 و 25 طبقه (با پریود بیش از 67/0 ثانیه) اثر حرکات نزدیک گسل بر پارامترهای پاسخ سازه به‌طور میانگین 60 و 46 درصد بیش‌تر از حرکات حوزه‌ی دور از گسل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Nonlinear Dynamic Behavior of Thin Steel Plate Shear Walls with Rigid Beam to Column Connections under Far and Near Fault Earthquakes

نویسندگان [English]

  • majid Gholhaki
  • hosang Asghari Takdam
چکیده [English]

Considering recent developments in earthquake engineering, researchers has detected different effects of earthquakes far and near from the fault. Investigations that have been done in this area show that near fault earthquakes have shorter time period comparing far fault earthquakes and in the velocity of near fault earthquakes, there are one or more impacting pulses with a big domain and period that are result of forward directivity. The pulse movement, impressing massive energy in a short time in near fault earthquakes, result in rotating ductility in some stories and joints, brittle failure of joints, immediate destruction of structure and soft story that have observed in Kobe earthquake in 1995 and Northridge earthquake in 1994. On the other hand in the latest four decades, steel plate shear walls have been considered as a resistant system against lateral loads (wind or earthquake) and have been used in construction of modern buildings and retrofit of existing buildings in the world. This system has appropriate stiffness for controlling displacement of structures. In this paper tall, medium and short buildings that the SPSW with rigid connections has used in their structures are investigated in far and near fault earthquakes. They have analyzed with nonlinear dynamic method and have compared with each other. Results show that in short and average buildings the steel plate shear wall with rigid beam to column connection (up to T=0.67s), effect of movement of far from fault zone on the response parameters are 11% to 37% more than those of near fault and in the tall structures (T>0.67s) effect of near fault movements on the response parameters is about 46% to 60% more than those in the far fault zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thin Steel Plate Shear Wall
  • Rigid Connection
  • Near Fault Earthquake
  • Far from the Fault
  • Nonlinear Dynamic Analysis
1. Anderson, J. and Bertro, V.; "Uncertainties in Establishing Design Earthquake", Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 113 No. 8, pp. 1709-1724, )1987(.
2. Hall, J. F.; "Seismic Response of Steel Frame Buildings to Near-Fault Ground Motions", A report of the California Institute of Technology, Report No.EERL 97-05, Pasadena, California, )1997(.
3. Alavi, B. and Krawinkler, H.; "Effects of Near-Fault Ground Motions on Frame Structures", A report of The John A. Blume Earthquake Engineering Center Department of Civil and Environmental engineering Stanford University, California, Report No. 138, )2001(.
4. Timler, P. A. and Kulak, G. L.; "Experimental Study of Steel Plate Shear Walls", Structural Engineering Report No. 114, Department of Civil Engineering, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, )1983(.
5. Sabouri-Ghomi, S. and Roberts, T. M.; "Nonlinear Dynamic Analysis of Thin Steel Plate Shear Walls", Computers and Structures, Vol. 39(1/2), pp. 121–127, (1991).
6. Sabouri-Ghomi, S. and Roberts, T. M.; "Nonlinear Dynamic Analysis of Steel Plate Shear Walls including Shear and Bending Deformations", Engineering Structures Vol. 14, No. 5, pp. 309–317, )1992(.
7. Roberts, T. M. and Sabouri-Ghomi, S.; "Hysteretic Characteristics of Unstiffened Plate Shear Panels", Thin Walled Structures, Vol. 12, pp. 145–162, )1991(.
8. Roberts, T. M. and Sabouri-Ghomi, S.; "Hysteretic Characteristics of Unstiffened Perforated Steel Plate Shear Panels", Thin Walled Structures, Vol. 14, pp. 139–151, )1992(.
9. Rezai, M.; "Seismic Behavior of Steel Plate Shear Walls by Shake Table Testing", Ph.D Dissertation, Department of Civil Engineering, University of British Columbia, Vancouver, Canada, (1999).
10. Lubell, A.S., Prion, H.G.L., Ventura, C.E., Rezai, M.; "Unstiffened Steel Plate Shear Wall Performance under Cyclic Loading", ASCE, Journal of Structural Engineering, pp. 453-460, April (2000).
11. Astaneh-Asl, A. and Zhao, Q.; "Cyclic Behavior of Steel Shear Wall Systems", Proceedings, Annual Stability Conference, Structural Stability Research Council, April,) 2002(.
12. Anjan K. Bhowmick, Robert G. Driver and Gilbert Y. Grondin, "Seismic analysis of steel plate shear walls considering strain rate and P_delta effects", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 65, pp. 1149_1159, ScienceDirect, )2009(.
13. Canadian Standards Association, CAN/CSA-S16-01. Limit States Design of Steel Structures. (Ontario, Canada): CSA, )2001(.
14. American Institute of Steel Construction (AISC), Seismic Provisions for Structural Steel Building. Chicago (IL, USA): AISC, )2005(.
15. Seismosignal, Ver. 2.1, University of Berkley California, USA, )2001(.
16. قلهکی، مجید، "بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی شکل پذیر و اثر نوع اتصال تیر به ستون بر آن‌ها"، رساله‌ی دکتری سازه، دانشکده‌ی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، (1386).
17. سجادی، رامین و صبوری، سعید، "تعیین ممان اینرسی لازم برای جلوگیری از کمانش کلی در دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده با استفاده از روابط تحلیلی"، ششمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، 26 تا 28 اردیبهشت (1390).
18. مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران (بارهای وارد بر ساختمان)،(1388).
19. آیین نامه‌ی طراحی ساختمآن‌ها در برابر زلزله، استاندارد 2800، ویرایش 3، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، (1384)
20. مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران (طرح و اجرای ساختمآن‌های فولادی)، (1388).
CAPTCHA Image