برآورد خطا و بهبود میدان تنش به دست آمده از تحلیل مسأله‌ها به روش ایزوژئومتریک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

در این مقاله، به شرح روشی برای بهبود میدان تنش به دست آمده از روش ایزوژئومتریک و برآورد خطای موجود در آن پرداخته می‌شود. این برآورد کننده خطا (Error estimator ) در زمره دسته روش‌های برآورد خطای مبتنی بر بازیافت تنش قرار می‌گیرد. در این روش، با استفاده از نقطه‌های فراهمگرا، برای تابع مقدارهای هریک از مؤلفه‌های میدان تنش در هر ناحیه، یک سطح فرضی ساخته می‌شود. برای تعریف این سطح همان تابع‌های شکل نربزی (NURBS’ shape functions) به کار می‌روند که با کمک آن‌ها در روش ایزوژئومتریک تابع جابجایی تقریب زده می شود. از مقایسه نٌرم خطای کارمایه دقیق و نٌرم خطای کارمایه تقریبی، مشاهده می‌شود که برآورد کننده خطای پیشنهادی از کارایی مناسبی برای برآورد خطای موجود در تحلیل مسأله‌ها به روش ایزوژئومتریک برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Error Estimation and Stress Recovery in the Isogeometrical Analysis Method

نویسندگان [English]

  • Behrooz Hassani
  • Ahmad Ganjali
  • Sayyed Mahdi Tavakkoli
چکیده [English]

In the paper, a new approach is presented for improving the stress field and estimating the solution error based on the isogeometrical analysis method. In this approach, by using the superconvergent points for the components of the stress field in each area, an imaginary surface is generated. The surface is described by the same NURBS’ basis functions which are employed for approximating the displacement function in the isogeometrical analysis. The performance of the method is demonstrated by comparison of the exact and approximate energy error norms for a couple of examples that the exact solution is available. It seems that the proposed method can be used as a suitable approach for error estimation in the isogeometrical analysis method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Error Estimation
  • Stress Recovery
  • Isogeometric Analysis
CAPTCHA Image