کلیدواژه‌ها = ظرفیت باربری
ارزیابی شاخص‌های‌ باربری زمین‌های سست بهسازی شده با گروه ستون سنگی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 137-150

10.22067/civil.v32i1.61713

سعید غفارپور جهرمی؛ سعید قربان بیگی؛ مجتبی یعقوبی