نویسنده = �������������� ������������ A. Yousefieh
تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک

دوره 22، شماره 1، 1389

10.22067/civil.v22i1.9038

پورمیرزا M. Pourmirza پورمیرزا؛ لطف الهی یقین M.A. Lotfollahi Yaghin لطف الهی یقین؛ یوسفیه A. Yousefieh یوسفیه؛ شوکتی H. Showkati شوکتی