نویسنده = حجت کرمی
مطالعۀ عددی آب‌شستگی جت ریزشی آزاد

دوره 28، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 9-22

10.22067/civil.v28i2.36669

خسرو حسینی؛ حامد نوخاسته؛ حجت کرمی؛ سید امین سلامتیان