نویسنده = ������������������ ����������
ارزیابی اثرات فضایی عوامل تاثیرگذار محیطی بر فراوانی تصادفات درون شهری شیراز به روش بیز فضایی مبتنی بر فاصله اقلیدسی و همجواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22067/jfcei.2023.80940.1213

محمد صدیق باور؛ علی نادران؛ محمود صفارزاده


ارزیابی اثر فضایی سهم انواع کاربری های زمین در وقوع تصادفات (مطالعه موردی: شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22067/jfcei.2023.80945.1214

محمد صدیق باور؛ علی نادران؛ محمود صفارزاده


مدل فراوانی و شدت تصادفات برون‌شهری با به‌کارگیری الگوی رگرسیون پواسون

دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 33-46

10.22067/civil.v32i1.58128

مرتضی اسدامرجی؛ سید احسان سیدابریشمی؛ محمود صفارزاده؛ معین عسکری