نویسنده = ���������� �������� ���������� ����������
عوامل تأثیرگذار در ایجاد پینچ و میزان جذب انرژی اتصال خمشی براکت پیچ‌شده‌ی کایزر

دوره 26، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 85-100

10.22067/civil.v26i1.44042

فرهاد شهیدی امام جمعه؛ فریبرز ناطقی الهی؛ مهران سید رزاقی؛ فرهود شهیدی امام جمعه