دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 33، فروردین 1400 
بررسی تغییر‌شکل وابسته به زمان در ماسه‌های خشک

صفحه 35-52

10.22067/jfcei.2021.61760.0

مسعود نصیری؛ محمد حاجی عزیزی؛ احمد رضا مظاهری؛ پنکاسم جانپرادیست