دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهمن 1396 
حل بستۀ اندرکنش سد و مخزن بااحتساب لزجت و اثر جذب کف مخزن

صفحه 113-125

10.22067/civil.v1i30.42616

مریم یاسمی؛ بهرام نوائی نیا؛ جواد واثقی امیری؛ مهدی علیجانی اردشیر