دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 16، فروردین 1395 
مطالعۀ عددی آب‌شستگی جت ریزشی آزاد

صفحه 9-22

10.22067/civil.v28i2.36669

خسرو حسینی؛ حامد نوخاسته؛ حجت کرمی؛ سید امین سلامتیان