دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 17، اسفند 1394 
اثر CFRP بر رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح

صفحه 1-16

10.22067/civil.v27i2.23066

ابوالفضل عربزاده؛ اصغر امانی داشلجه؛ ایرج محمودزاده کنی؛ سعید اینانلو