دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، اسفند 1394 
مقایسه کاربرد مدل‌‌های آشفتگی RSM و LES در پیچ تند

صفحه 77-86

10.22067/civil.v27i1.38252

جواد مظفری؛ امیر صمدی؛ سید اسدالله محسنی موحد؛ داود داودمقامی