دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، بهمن 1393 
تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی

صفحه 25-38

10.22067/civil.v26i1.44036

حامد زاهدی خامنه؛ سعیدرضا خداشناس؛ محمدرضا اکبرزاده؛ کاظم اسماعیلی


عوامل تأثیرگذار در ایجاد پینچ و میزان جذب انرژی اتصال خمشی براکت پیچ‌شده‌ی کایزر

صفحه 85-100

10.22067/civil.v26i1.44042

فرهاد شهیدی امام جمعه؛ فریبرز ناطقی الهی؛ مهران سید رزاقی؛ فرهود شهیدی امام جمعه