دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، 1390 (بهار و تابستان ) 
کاهش خیز جانبی قاب با کنترل فعال

صفحه 1-16

10.22067/civil.v22i2.10631

محمد رضایی پزند؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی