دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، 1389 (پاییز و زمستان ) 
عملکرد لرزه‌ای دیوارهای آجری

صفحه 17-26

10.22067/civil.v22i1.8371

ایرانی F. Irani ایرانی؛ اکبریان M. Ali. Akbarian اکبریان


بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار

صفحه 63-82

10.22067/civil.v22i1.9035

محمدزاده B. Mohammadzadeh محمدزاده؛ اصفهانی M. Reza. Esfahani اصفهانی؛ شوشتری A.Shooshtari شوشتری


تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک

صفحه 97-112

10.22067/civil.v22i1.9038

پورمیرزا M. Pourmirza پورمیرزا؛ لطف الهی یقین M.A. Lotfollahi Yaghin لطف الهی یقین؛ یوسفیه A. Yousefieh یوسفیه؛ شوکتی H. Showkati شوکتی