پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان 1389 بررسی تأثیر اندرکنش گودبرداری و سازه‌ی مجاورآن در تحلیل گودبرداری‌ها در محیط‌های شهری ملکی ملکی , بائی بائی , بیتنی بیتنی چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان 1389 بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون های مرکب CFST مرادی شقاقی مرادی شقاقی , ناطقی الهی ناطقی الهی چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان 1389 تحلیل هم‌زمان گسترش دینامیکی ترک و تماس سطوح آن در روش المان مرزی یک‌دامنه امیدوار امیدوار , رحیمیان رحیمیان , نورزاد نورزاد , صناعی ها صناعی ها چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان 1389 امکان سنجی بهبود اندرکنش خاک رس– ژئوگرید با به‌کارگیری لایه‌های نازک ماسه‌ای عبدی عبدی , ارجمند ارجمند چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان 1389 استفاده از تخمین‌های طیفی برای تعیین هیدروگراف واحد هموار شده قیامی باجیگرانی قیامی باجیگرانی , شریفی شریفی , فغفورمغربی فغفورمغربی , عارفی جمال عارفی جمال چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان 1389 مطالعه‌ی آزمایشگاهی قدرت جریان ثانویه و مقدار ورتیسیتی در قوس 90 درجه با آبشکنT شکل منفرد واقفی واقفی , قدسیان قدسیان چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان 1389 بررسی میزان تأثیر کاربرد پانل‌های سه بعدی در عملکرد لرزه‌ای ترکیبی با قاب خمشی فولادی با آنالیز دینامیکی غیرخطی گرامی گرامی , کابلی کابلی چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان 1389 بررسی تجربی تأثیر استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان‌کننده بربعضی خواص مکانیکی بتن بازیافتی ساخته شده از خرده بتن مقیمی مقیمی , شفیق شفیق , برنجیان برنجیان , نعمتی نعمتی چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسان رضایی پژند رضایی پژند , موسوی موسوی چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان 1389 بررسی سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پل‌ها شریعتمدار شریعتمدار , دلاوری دلاوری چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 تعیین انحراف تقاضای ترانزیت هوایی کشور در بخش پروازهای عبوری صفارزاده صفارزاده , مستوفی دربان مستوفی دربان چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 تأثیر درصد رس و درصد آهک بر CBR ماسه‌‌های رس دار تثبیت شده با آهک عربانی عربانی , ویس کرمی ویس کرمی چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 مدل بار معلق رودخانه‌‌ها با استفاده از شبکه‌‌های عصبی مصنوعی رجایی رجایی , میرباقری میرباقری چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی افتراقی روش‌های تعیین ضریب عکس‌العمل بستر صدرکریمی صدرکریمی , اکبرزاد قمری اکبرزاد قمری چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی رفتار غیر خطی تیر‌های بتن آرمه با بتن مقاومت بالا خیرالدین خیرالدین , نادرپور نادرپور چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 تقویت تیرورق‌ها در برابر بار‌های موضعی شهابیان شهابیان , شاهسوندی شاهسوندی چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 استفاده از داده‌‌‌های CPT و CPTu برای اندازه‌گیری پارامتر‌‌های مقاومت اسلامی اسلامی , نبی زاده نبی زاده , طالبی طالبی چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 تحلیل ریسک بهینه در اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در شبکه‌های حمل‌ونقل آسیب پذیر شریعت مهیمنی شریعت مهیمنی , گل رو گل رو چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی تحلیلی روابط دبی‌ ـ اشل در کا‌نال‌‌های مرکب با زبری‌های غیر یکنواخت فغفور مغربی فغفور مغربی , حیدربیگی حیدربیگی چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان 1389 بهینه‌سازی قاب‌های بادبند دار تحت بار دینامیکی طیفی به روش الگوریتم ژنتیک مهاجرتی کتابداری M. J. Ketabdari کتابداری , محترم S. Mohtaram محترم چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان 1389 عملکرد لرزه‌ای دیوارهای آجری ایرانی F. Irani ایرانی , اکبریان M. Ali. Akbarian اکبریان چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان 1389 استفاده از روش‌های نظریه گراف‌ها برای بهبود خوش وضعی ماتریس نرمی سازه ها شفیعی دیزجی F.S.Dizaji شفیعی دیزجی , خانزادی M.Khanzadi خانزادی چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان 1389 بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی بلوری بزاز J. Bolouri-Bazaz بلوری بزاز , ملاحسنی A. Mollahasani ملاحسنی , حسینی S. M. Hosseini حسینی چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان 1389 بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار محمدزاده B. Mohammadzadeh محمدزاده , اصفهانی M. Reza. Esfahani اصفهانی , شوشتری A.Shooshtari شوشتری چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان 1389 بررسی تأثیر استفاده از پوزولان‌های میکروسیلیس، متاکائولن و زئولیت و الیاف پلی‌پروپیلن بر مقاومت در برابر نفوذ یون کلر در بتن در شرایط محیطی جزیره قشم شکرچی زاده M. Shekarchizadeh شکرچی زاده , ولی پور M. Valipour ولی پور , پرگر F. Pargar پرگر چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان 1389 تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک پورمیرزا M. Pourmirza پورمیرزا , لطف الهی یقین M.A. Lotfollahi Yaghin لطف الهی یقین , یوسفیه A. Yousefieh یوسفیه , شوکتی H. Showkati شوکتی چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان 1389 مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر استقرار آب شکن T شکل بر توپوگرافی پایین دست بستر قوس 90 درجه «یادداشت پژوهشی» واقفی M. Vaghefi واقفی , قدسیان M. Ghodsian قدسیان چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان 1389 عملکرد لرزه ای غیرخطی ستون کوتاه در سازه‌های بتن آرمه با اختلاف تراز طبقه «یادداشت پژوهشی» خیرالدین A. Kheyroddin خیرالدین , کارگران A. Kargaran کارگران چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390 کاهش خیز جانبی قاب با کنترل فعال محمد رضایی پزند , محمدرضا اکبرزاده توتونچی چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390 برآورد خطا و بهبود میدان تنش به دست آمده از تحلیل مسأله‌ها به روش ایزوژئومتریک بهروز حسنی , احمد گنجعلی , سیدمهدی توکلی چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390 پیش‌بینی و چگونگی در اختیارگرفتن نشست خاکریز ساخته شده روی پی سست با مسلح سازی به کمک ژئوتکستایل (مطالعه موردی بزرگراه شهید کلانتری در کیلومتر 800+7) کاظم بدو , رقیه امامی چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390 بررسی عامل‌های اثر گذار بر کارکرد روش شیار زنی برای در اختیار گرفتن جدا شدگی ورق FRP از سطح بتن داوود مستوفی نژاد , محمدجواد حاج رسولیها چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390 اندرکنش سد و مخزن در قلمرو زمان ساناز محمودپور , رضا عطارنژاد چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390 اثر پرکننده بر ویژگی های حجمی و غشای قیری بتن‌آسفالتی سعید غفارپور جهرمی , علی خدایی چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390 بهینه‌سازی پانل ساندویچی با هسته منشوری براساس روش قابلیت اعتماد عبدالحسین فریدون , مصطفی محمدیان , حسین همتیان چکیده
دوره 22 شماره 2: بهار و تابستان 1390 مقایسه تحلیل کشسان، مومسان و کشسان- مومسان شبکههای عمود برهم تک لایه با درنظر گرفتن تغییرمکانهای بزرگ وکوچک با الگوسازی رفتار غیر خطی مصالح به دو صورت واقعی و با مفصل‌های مومسان محسن زاهری , محمدعلی برخورداری چکیده
دوره 30 شماره 2 (1396): زمستان آزمایش رسانایی الکتریکی اصلاح‌شده برای سنجش مقاومت بتن درمقابل نفوذ یون‌های کلرید امیررضا پیلوار , علی اکبر رمضانیانپور , حسین رجایی چکیده
دوره 27 شماره 1: پاییز و زمستان 1394 آنالیز لرزه‎ای منارهای تاریخی آجری ایرانی مهرداد حجازی , سید محمد مویدیان , مریم داعی چکیده
دوره 27 شماره 2: بهار و تابستان، 1395 اثر CFRP بر رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح ابوالفضل عربزاده , اصغر امانی داشلجه , ایرج محمودزاده کنی , سعید اینانلو چکیده
دوره 24 شماره 2: بهار و تابستان 1392 اثر دمای ریختن بر برخی مشخصات مکانیکی و دوام جداول بتنی پرسی خشک هرمز فامیلی , محسن تدین , محمدرضا خوش سیما چکیده
دوره 31 شماره 1 (1397): بهار اثر فاصله میان هسته و غلاف فولادی بر رفتار قاب بتنآرمۀ مقاوم‌سازی‌شده با مهاربندهای واگرای کمانشناپذیر علی خیرالدین , محمد ملایی چکیده
دوره 24 شماره 2: بهار و تابستان 1392 ارائه رابطه تجربی جدید برای برآورد قابلیت فشردگی خاک‌های رسی تحکیم نیافته نادر عباسی چکیده
دوره 27 شماره 1: پاییز و زمستان 1394 ارائه یک روش فرا ابتکاری مؤثر جهت زمانبندی پروژه با حالت های چندگانه محمد حسن سبط , محمدرضا افشار , یعقوب علیپوری چکیده
دوره 24 شماره 2: بهار و تابستان 1392 ارائه‌ی الگوریتمی اصلاحی برای روش‌های گرادیان مزدوج غیرخطی به منظور محاسبه‌ی شاخص قابلیت اعتماد سازه‌ها بهروز کشته گر , محمود میری , ناصر شابختی چکیده
دوره 25 شماره 2: بهار و تابستان1393 ارائه‌ی الگوریتم‌های بهینه‌سازی کارا با استفاده از روش رشد سازگار بیولوژیکی سیدمحمدحسین جزایری ابنوی , محمدحسین ابوالبشری چکیده
دوره 24 شماره 1: پاییز و زمستان 1391 ارائه‌ی روش ابتکاری توسعه‌ی مدل فرصت‌های تداخلی برای برآورد ماتریس سفرهای خرید خانه‌مبنا محمود احمدی نژاد , شهریار افندی زاده , سید مهدی یدی همدانی چکیده
دوره 26 شماره 2: بهار و تابستان 1394 ارائه‌ی مدل فازی برای تعیین حساسیت مناطق ساحلی به ریزش نفتی(مطالعه‌ی موردی سواحل استان مازندران) فریدون وفایی , وحید هادی پور , ابوذر هادی پور , سید ابوالفضل موسوی چکیده
دوره 28 شماره 2 (1395): زمستان ارتقای کارایی شناسایی پارامترهای فیزیکی سازه با استفاده از‌ کاهش تکینگی ماتریس‌های پاسخ در حل معکوس معادلات حرکت مجید قاسمی , بابک تقوی , سعید عباس بندی چکیده
دوره 30 شماره 2 (1396): زمستان ارزیابی اثرات توپوگرافی بر تفرق امواج لرزه‌ای با‌استفاده از روش المان مرزی محسن ایثاری , رضا تاری نژاد چکیده
دوره 30 شماره 1 (1396): پاییز ارزیابی احتمال خرابی صفحات مستطیلی با شرایط تکیه گاهی متفاوت با استفاده یک روش طول گام دینامیکی متناهی بهروز کشته گر , صادق اعتدالی چکیده
دوره 26 شماره 2: بهار و تابستان 1394 ارزیابی الگوی بارگذاری مستطیلی در تحلیل غیر خطی پلهای با عرشه مختلط تحت اثر بار انفجار علیرضا حبیبی , نیما خالدی چکیده
سال، 29. شماره، 2. تابستان (1396) ارزیابی تأثیر اجزای اتصال بر عملکرد پای ستون در ساختمان¬های فولادی جواد رزاقی لنگرودی , آرش خوشبخت چکیده
دوره 23 شماره 1: پاییز و زمستان 1390 ارزیابی تاثیر با هم ضریب اصطکاک و عمق بافت روسازی آسفالتی در تصادف‌های آزادراهی بهنام امینی , حمیدرضا صالحپور چکیده
دوره 31 شماره 4 (1397) ارزیابی تغییرمکان قائم کوتاه‌مدت تیرهای بتن‌آرمه با میلگردهای کامپوزیت FRP علی خیرالدین , فهیمه مالکی چکیده
دوره 25 شماره 1: پاییز و زمستان 1392 ارزیابی دقت روش طیف ظرفیت و روش طیف ظرفیت بهبود‌یافته در تعیین عملکرد لرزه‌ای قاب‌های بتنی مهدی ایزدپناه , علیرضا حبیببی چکیده
دوره 27 شماره 1: پاییز و زمستان 1394 ارزیابی ریسک آتش سوزی شبکه گاز در کاربری های مختلف شهری پس از زلزله (مطالعه موردی: منطقه 20 شهر تهران) علیرضا صادقیان , بابک امیدوار چکیده
دوره 31 شماره 4 (1397) ارزیابی عملکرد نانوسیلیکات در ارتقای خواص مکانیکی سنگ آهکی به‌کاررفته در معماری میراث جهانی پاسارگاد عاطفه شکفته , حسین احمدی , مهدی یزدی , آنا اریتزی , ادواردو مولینا , جوزپه کلترونه چکیده
دوره 23 شماره 1: پاییز و زمستان 1390 ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه منصور فخری , نادر محمودنیا چکیده
دوره 26 شماره 2: بهار و تابستان 1394 ارزیابی پایداری و رفتار ارتعاشی ستون‌های ترک‌دار ‌تحت بارگذاری محوری مسعود قادری , حسین غفارزاده , وحید عرب ملکی چکیده
دوره 28 شماره 2 (1395): زمستان ارزیابی کارایی روش‌ پیش بینی موضعی ناشی از بازسازی فضای فاز و مدل شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی رواناب (مورد مطالعاتی: ایستگاه پل کهنه، کرمانشاه) محمد ذونعمت کرمانی , خاطره امیرخانی چکیده
دوره 23 شماره 1: پاییز و زمستان 1390 استفاده از تحلیل‌های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق‌های FRP محمدرضا اصفهانی , طیبه محمدی چکیده
دوره 31 شماره 4 (1397) استنتاج معادلات جدید برای تخمین بیشینه شتاب و سرعت زمین ناشی از زلزله علی درخشانی , علی صابری چکیده
دوره 24 شماره 2: بهار و تابستان 1392 اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاوی محمد شکوهیان , محمدجواد مرادی چکیده
دوره 30 شماره 1 (1396): پاییز اصلاح یک مدل رفتاری الاستو پلاستیک سخت‌شونده- نرم‌شونده کرنشی برای بتن پلاستیک مسعود مهماندوست کتلر , علی اخترپور , مرتضی سالاری چکیده
دوره 25 شماره 2: بهار و تابستان1393 الگوریتم بهینه‌‌سازی جامعه‌ی مورچگان در مسأله‌ی بهره برداری بهینه از مخازن سدها : مطالعه‌ی مقایسه‌ای چهار الگوریتم محمدهادی افشار , سیدابراهیم رضایی سنگدهی , رامتین معینی چکیده
دوره 27 شماره 2: بهار و تابستان، 1395 انتشار مولکولی یون کلر در سنگ مارن و ماسه سنگ کاظم بدو , یاشار داوری اول چکیده
دوره 30 شماره 1 (1396): پاییز اندرکنش هرم رأس ستون و اتصال ویژۀ پیش‌ساختۀ فولادی در بارگذاری متناوب مرتضی کاظمی تربقان , محمدرضا سهرابی , حسن حاجی کاظمی چکیده
دوره 26 شماره 1: پاییز و زمستان 1393 بارگذاری انفجار و ارزیابی پاسخ غیرخطی سازه‌های ساختمانی در مقابل آن احمد فراهانی , محمدعلی هادیان فر چکیده
دوره 27 شماره 2: بهار و تابستان، 1395 بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافتۀ دریچه علی احمدی , سیداحسان سیدی حسینی نیا چکیده
دوره 27 شماره 1: پاییز و زمستان 1394 بررسی آزمایشگاهی اثر هوادهی به جت های قائم بر ابعاد حفره آبشستگی بابک لشکرآرا , علی لشکرآرا , منوچهر فتحی مقدم چکیده
دوره 24 شماره 1: پاییز و زمستان 1391 بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوق در کاهش عمق آب‌شستگی اطراف تکیه‌گاه‌های مستطیلی و دیوارباله‌ای عبدا... اردشیر , روح ا... چراغچی , حجت کرمی چکیده
دوره 31 شماره 2 (1397): تابستان بررسی آزمایشگاهی تأثیرمشخصات هندسی و تسلیح ستون‌های سنگی شناور بر ظرفیت باربری نیما مهران نیا , جواد نظری افشار , فرزین کلانتری چکیده
دوره 31 شماره 1 (1397): بهار بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی و ضربه‌ای دال‌های بتنی الیافی انعطاف‌پذیر محمد کرمی , محمد کاظم شربتدار چکیده
سال، 29. شماره، 2. تابستان (1396) بررسی آزمایشگاهی مشخصات جریان در دریچه¬های کشویی با لبه استوانه¬ای و نیم استوانه¬ای محمد نورالهی , علی نقی ضیائی , علی اصغر بهشتی چکیده
دوره 25 شماره 2: بهار و تابستان1393 بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر جایگزینی خاموت‌های دست‌ساز ساخته شده از الیاف FRP به‌جای خاموت‌های فلزی در تیرهای بتن مسلح محمدکاظم شربتدار , احمد دالوند , ابوذر حمزه نژادی چکیده
دوره 23 شماره 1: پاییز و زمستان 1390 بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی چکیده
دوره 28 شماره 1: پاییز (1395) بررسی آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده برمبنای مبحث دهم با استفاده از منحنی های شکنندگی حسین تاجمیر ریاحی , سید مصطفی امی زاده چکیده
سال، 29. شماره، 1. بهار (1396) بررسی اثر اندازۀ خرده‌لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده‌لاستیک با دستگاه برش مستقیم علیرضا رضاپور , سیداحسان سیدی حسینی نیا چکیده
دوره 26 شماره 1: پاییز و زمستان 1393 بررسی اثر اندرکنش تونل-سازه بر نشست ساختمان‌های سطحی به روش عددی وهاب بشارت , محمد داوودی , محمد کاظم جعفری چکیده
دوره 27 شماره 2: بهار و تابستان، 1395 بررسی اثر تنش های پسماند حاصل از جوشکاری بر رفتار دیوار برشی فولادی مجید قلهکی , فرزان خالدی , هادی معین چکیده
سال، 29. شماره، 1. بهار (1396) بررسی اثر زئولیت و سیمان بر تراکم خاک ماسه‌ای بابلسر عیسی شوش پاشا , مجتبی عباسی , حسین ملاعباسی چکیده
دوره 27 شماره 2: بهار و تابستان، 1395 بررسی اثر مؤلفۀ قائم زلزله بر دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک مجید قلهکی , محمدجواد ستاری چکیده
دوره 25 شماره 2: بهار و تابستان1393 بررسی اثر میزان رس کائولینیت و حرارت در پاک‌سازی خاک ماسه بادی آلوده به گازوئیل از طریق روش استخراج بخارات خاک ( SVE) محمدرضا صبور , بهجت رضایی , امین جعفرقلی چکیده
دوره 28 شماره 1: پاییز (1395) بررسی اثرات لایۀ میانی در محصورشدگی ستونهای بتن آرمۀ تقویت‌شده با ورقه های CFRP حمید کریمی زاده , محمدرضا افتخار چکیده
دوره 25 شماره 2: بهار و تابستان1393 بررسی تأثیر اجرای اجزای مرزی در بهبود عملکرد و رفتار لرزه‌ای سازه‌های پانلی پیش‌قالب‌بندی شده ابوذر جعفری , بهروز حسنی چکیده
سال، 29. شماره، 1. بهار (1396) بررسی تأثیر الیاف تقویتی پلیمری کربنی CFRP در میزان باربری دال‌های بتن مسلح دوطرفه مربعی‌شکل دارای بازشو در لبۀ کناری و گوشۀ دال مجتبی لبیب زاده چکیده
دوره 31 شماره 2 (1397): تابستان بررسی تأثیر روش¬های مختلف اتصال صفحاتGFRP بر شکل پذیری و رفتار درون صفحه‌ای دیوارهای بنایی محمدرضا افتخار , مهران امامی چکیده
سال، 29. شماره، 2. تابستان (1396) بررسی تأثیر شکل مقطع حفاری بر اصطکاک جدار و رفتار خزشی میخ‌های گروتی در گونه¬ای از خاک مارن زیتونی تبریز غلام مرادی , سیامک زادکریم , هوشنگ کاتبی چکیده
دوره 23 شماره 2: بهار و تابستان 1391 بررسی تأثیرخطای برآورد ورودی‌های طراحی روسازی بر روی خطای پیش‌بینی عمر روسازی بابهره گیری از روش شبیه‌سازی مونت کارلو حسن قاسم زاده , علیرضا غنی زاده چکیده
دوره 26 شماره 1: پاییز و زمستان 1393 بررسی تجربی و تحلیلی رفتار تیرهای بتن‌آرمه ی تقویت‌شده با تسمه‌های CFRP پیش‌تنیده به روش NSM علی حاجی هاشمی , داوود مستوفی نژاد , مجتبی ازهری چکیده
دوره 27 شماره 1: پاییز و زمستان 1394 بررسی تحلیلی اندرکنش صفحه دایره ای انعطاف پذیر با نیم فضای ایزوترپ جانبی قاسم گرجی بندپی , مرتضی اسکندری قادی , عزیز ا... اردشیر بهرستاقی چکیده
دوره 31 شماره 1 (1397): بهار بررسی تحلیلی رفتار لرزه¬ای تأثیر انواع چیدمان ورق¬های پیوستگی اتصال گیردار تیر به ستون¬های فلزی پرشده با بتن امید رضایی فر , سیدحسن یوسفی , عادل یونسی , مجید قلهکی چکیده
دوره 28 شماره 1: پاییز (1395) بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای جواد کشاورز , جعفر بلوری بزاز چکیده
دوره 27 شماره 1: پاییز و زمستان 1394 بررسی تغییرات طول موثر صفحات مثلثی شکل بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری در قوس ملایم 90 درجه محمد بهرامی یاراحمدی , محمود شفاعی بجستان چکیده
دوره 25 شماره 1: پاییز و زمستان 1392 بررسی خواص انتقال در بتن‌های توانمند حاوی پوزولان متاکائولن در مقایسه با میکروسیلیس محمد شکرچی زاده , مهدی ولی پور , فرهاد پرگر چکیده
دوره 28 شماره 1: پاییز (1395) بررسی رفتار خزشی خاک رس در شرایط آزمایشگاهی علیرضا نگهدار , شیما یادگاری , سیاب هوشمندی چکیده
دوره 31 شماره 4 (1397) بررسی رفتار خمشی تیر مسلح طرۀ ساخته‌شده با بتن الیافی توانمند HPFRCC و چیدمان متفاوت خاموت¬گذاری علیرضا تقی خانی , محمد کاظم شربتدار چکیده
دوره 26 شماره 1: پاییز و زمستان 1393 بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی دیوار برشی فولادی با ورق نازک دارای اتصال تیر به ستون صلب تحت نگاشت‏های دور و نزدیک گسل مجید قلهکی , هوشنگ اصغری تکدام چکیده
دوره 27 شماره 1: پاییز و زمستان 1394 بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله‌های میدان نزدیک سید مصطفی رزاز , هاشم شریعتمدار چکیده
دوره 23 شماره 1: پاییز و زمستان 1390 بررسی رفتار عددی زوج دیوارهای پیش ساخته برشی زیر اثر پوش بارهای تناوبی هاشم شریعتمدار , حمیدرضا عباسیان چکیده
1 الی 25(از مجموع 219 مورد) 1 2 3 > >>