مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 26 شماره 1: پاییز و زمستان 1393 بررسی تجربی و تحلیلی رفتار تیرهای بتن‌آرمه ی تقویت‌شده با تسمه‌های CFRP پیش‌تنیده به روش NSM
( علی حاجی هاشمی ; داوود مستوفی نژاد ; مجتبی ازهری )
5123 چکیده   PDF
دوره 23 شماره 2: بهار و تابستان 1391 مقایسه طرح اختلاط و مقاومت فشاری بتن‌های سبک ساخته شده با سبک‌دانه‌های لیکا، اسکریا و پرلیت با استفاده از روش پیچش
( محمود نادری ; علیرضا بنیادی )
3774 چکیده   PDF
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 استفاده از داده‌‌‌های CPT و CPTu برای اندازه‌گیری پارامتر‌‌های مقاومت
( اسلامی اسلامی ; نبی زاده نبی زاده ; طالبی طالبی )
2098 چکیده
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان 1389 بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون های مرکب CFST
( مرادی شقاقی مرادی شقاقی ; ناطقی الهی ناطقی الهی )
2093 چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی افتراقی روش‌های تعیین ضریب عکس‌العمل بستر
( صدرکریمی صدرکریمی ; اکبرزاد قمری اکبرزاد قمری )
2026 چکیده
دوره 26 شماره 1: پاییز و زمستان 1393 بارگذاری انفجار و ارزیابی پاسخ غیرخطی سازه‌های ساختمانی در مقابل آن
( احمد فراهانی ; محمدعلی هادیان فر )
1996 چکیده   PDF
دوره 21 شماره 2: بهار و تابستان 1389 بررسی تجربی تأثیر استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان‌کننده بربعضی خواص مکانیکی بتن بازیافتی ساخته شده از خرده بتن
( مقیمی مقیمی ; شفیق شفیق ; برنجیان برنجیان ; نعمتی نعمتی )
1894 چکیده
دوره 21 شماره 1: پاییز و زمستان 1388 بررسی رفتار غیر خطی تیر‌های بتن آرمه با بتن مقاومت بالا
( خیرالدین خیرالدین ; نادرپور نادرپور )
1856 چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان 1389 بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی
( بلوری بزاز J. Bolouri-Bazaz بلوری بزاز ; ملاحسنی A. Mollahasani ملاحسنی ; حسینی S. M. Hosseini حسینی )
1776 چکیده
دوره 22 شماره 1: پاییز و زمستان 1389 عملکرد لرزه ای غیرخطی ستون کوتاه در سازه‌های بتن آرمه با اختلاف تراز طبقه «یادداشت پژوهشی»
( خیرالدین A. Kheyroddin خیرالدین ; کارگران A. Kargaran کارگران )
1757 چکیده
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)