دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

کاهش خیز جانبی قاب با کنترل فعال

محمد رضایی پزند; محمدرضا اکبرزاده توتونچی

اندرکنش سد و مخزن در قلمرو زمان

ساناز محمودپور; رضا عطارنژاد

بهینه‌سازی پانل ساندویچی با هسته منشوری براساس روش قابلیت اعتماد

عبدالحسین فریدون; مصطفی محمدیان; حسین همتیان