دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون های مرکب CFST

مرادی شقاقی مرادی شقاقی; ناطقی الهی ناطقی الهی

تحلیل هم‌زمان گسترش دینامیکی ترک و تماس سطوح آن در روش المان مرزی یک‌دامنه

امیدوار امیدوار; رحیمیان رحیمیان; نورزاد نورزاد; صناعی ها صناعی ها

استفاده از تخمین‌های طیفی برای تعیین هیدروگراف واحد هموار شده

قیامی باجیگرانی قیامی باجیگرانی; شریفی شریفی; فغفورمغربی فغفورمغربی; عارفی جمال عارفی جمال