فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی

حامد زاهدی خامنه; سعیدرضا خداشناس; محمدرضا اکبرزاده; کاظم اسماعیلی

عوامل تأثیرگذار در ایجاد پینچ و میزان جذب انرژی اتصال خمشی براکت پیچ‌شده‌ی کایزر

فرهاد شهیدی امام جمعه; فریبرز ناطقی الهی; مهران سید رزاقی; فرهود شهیدی امام جمعه

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی