اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر فریدون ایرانی
سردبیر: دکتر محمدرضا اصفهانی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۴۵۴
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۶۵۰۰
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه علمی - پژوهشی

ضریب تاثیر: 0.0678 - Last fouryears
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 70B
قالب انتشار:

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی

نشریه علمی-پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1368 توانسته است دستاوردهای علمی-پژوهشی پژوهشگران کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به امر پژوهش قرار دهد. در سال 1388 بر اساس مصوبه شماره 3/11/859 وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مورد تخصصی شدن نشریات علمی-پژوهشی کشور، نشریه دانشکده مهندسی مجوز انتشار پنج نشریه را در رشته های عمران، مکانیک، متالورژی- مواد و شیمی و برق دریافت نمود. نشریه عمران که تا اکنون بصورت دو فصل نامه به چاپ رسیده است، با توجه به تعداد زیاد مقاله های دریافتی و پس از دریافت مجوزهای لازم، از این شماره بصورت فصل نامه منتشر خواهد شد. به منظور تسهیل در دریافت مقاله ها و انجام داوری، نویسندگان محترم مقاله های خود را از طریق وب سایت نشریه ارسال فرمایید.