1.
پورمیرزا پ, لطف الهی یقین لای, یوسفیه ی, شوکتی ش. تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک. civil [اینترنت]. 6جولای2011 [ارجاع شده 23آگوست2019];22(1). Available from: https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/index.php/civil/article/view/9038