1.
زاهدی خامنه ح, خداشناس س, اکبرزاده م, اسماعیلی ک. تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی. civil [اینترنت]. 2فوریه2015 [ارجاع شده 19ژوئن2019];26(1):25-8. Available from: https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/index.php/civil/article/view/44036