1.
فخری م, محمودنیا ن. ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه. civil [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 18آگوست2019];23(1):15. Available from: https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/index.php/civil/article/view/12792