1.
شریعتی ح, خداشناس س, اسماعیلی ک. بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل. civil [اینترنت]. 1ژانویه1970 [ارجاع شده 19ژوئن2019];23(1):13. Available from: https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/index.php/civil/article/view/12788