پورمیرزا پورمیرزا, لطف الهی یقین لطف الهی یقین, یوسفیه یوسفیه, و شوکتی شوکتی. “تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی 22, no. 1 (جولای 6, 2011). دسترسی آگوست 18, 2019. https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/index.php/civil/article/view/9038.