زاهدی خامنه حامد, خداشناس سعیدرضا, اکبرزاده محمدرضا, و اسماعیلی کاظم. “تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی 26, no. 1 (فوریه 2, 2015): 25-38. دسترسی ژوئن 19, 2019. https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/index.php/civil/article/view/44036.