شریعتی حسین, خداشناس سعیدرضا, و اسماعیلی کاظم. “بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی 23, no. 1 (ژانویه 1, 1970): 13. دسترسی ژوئن 19, 2019. https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/index.php/civil/article/view/12788.