پورمیرزا پ., لطف الهی یقین ل. ا. ی., یوسفیه ی., و شوکتی ش. “تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, ج 22, ش 1, July 2011, doi:10.22067/civil.v22i1.9038.