محمدزاده م., اصفهانی ا., و شوشتری ش. “بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, ج 22, ش 1, July 2011, doi:10.22067/civil.v22i1.9035.