زاهدی خامنه ح., خداشناس س., اکبرزاده م., و اسماعیلی ک. “تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, ج 26, ش 1, Feb. 2015, صص 25-38, doi:10.22067/civil.v26i1.44036.