فخری م., و محمودنیا ن. “ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, ج 23, ش 1, 1, ص 15, doi:10.22067/civil.v23i1.12792.