شریعتی ح., خداشناس س., و اسماعیلی ک. “بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, ج 23, ش 1, Jan. 1970, ص 13, doi:10.22067/civil.v23i1.12788.