[1]
پورمیرزا پ., لطف الهی یقین ل. ا. ی., یوسفیه ی., و شوکتی ش., “تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک”, civil, ج 22, ش 1, جولای 2011.