[1]
محمدزاده م., اصفهانی ا., و شوشتری ش., “بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار”, civil, ج 22, ش 1, جولای 2011.