[1]
زاهدی خامنه ح., خداشناس س., اکبرزاده م., و اسماعیلی ک., “تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی”, civil, ج 26, ش 1, صص 25-38, فوریه 2015.