پورمیرزا پ., لطف الهی یقین ل. ا. ی., یوسفیه ی. و شوکتی ش. (2011) “تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک”, فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 22(1). doi: 10.22067/civil.v22i1.9038.