محمدزاده م., اصفهانی ا. و شوشتری ش. (2011) “بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار”, فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 22(1). doi: 10.22067/civil.v22i1.9035.