زاهدی خامنه ح., خداشناس س., اکبرزاده م. و اسماعیلی ک. (2015) “تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی”, فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 26(1), صص 25-38. doi: 10.22067/civil.v26i1.44036.