فخری م. و محمودنیا ن. (1) “ارزیابی مقاومت شیارافتادگی مخلوط‌های آسفالتی گرم با مصالح سنگی درشت‌دانه”, فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 23(1), ص 15. doi: 10.22067/civil.v23i1.12792.