شریعتی ح., خداشناس س. و اسماعیلی ک. (1970) “بررسی آزمایشگاهی کارکرد با هم طوق و شکاف بر میزان آبشستگی موضعی در پایه پل”, فصلنامه مهندسی عمران فردوسی, 23(1), ص 13. doi: 10.22067/civil.v23i1.12788.