پورمیرزا پورمیرزا, لطف الهی یقین لطف الهی یقین, یوسفیه یوسفیه, و شوکتی شوکتی. 2011. “تأثیر ناکاملی های حلقوی بر ظرفیت باربری محوری پوسته های استوانه ای جدار نازک”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی 22 (1). https://doi.org/10.22067/civil.v22i1.9038.