محمدزاده محمدزاده, اصفهانی اصفهانی, و شوشتری شوشتری. 2011. “بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی 22 (1). https://doi.org/10.22067/civil.v22i1.9035.