زاهدی خامنه حامد, خداشناس سعیدرضا, اکبرزاده محمدرضا, و اسماعیلی کاظم. 2015. “تأثیر افزایش طول مؤثر بر مشخصات هیدرولیکی و ضریب تخلیه سرریز جانبی”. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی 26 (1), 25-38. https://doi.org/10.22067/civil.v26i1.44036.